บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การถือกำเนิดของหุ้นส่วนในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2425

จากอดีตแห่งความภาคภูมิกว่า 135 ปีในประเทศไทย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บีเจซี”) ในวันนี้ เป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทชั้นนำของไทย ในการประกอบธุรกิจพาณิชยกรรมนำเข้า-ส่งออก การผลิตและการให้บริการ

จุดเริ่มต้นของบีเจซี มาจากหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แข็งแกร่งระหว่างตระกูลเบอร์ลี่และตระกูลยุคเกอร์ ที่ได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ อันเป็นหนึ่งในบริษัททางการค้ายุคแรก ๆ ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในราชอาณาจักรสยาม ในระยะแรกของการดำเนินธุรกิจนั้น บีเจซีได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโรงสีข้าว เหมืองแร่ ไม้สัก การเดินเรือ การนำเข้า และกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นการวางรากฐานก่อนที่ประเทศไทยจะเริ่มพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม จากการที่บริษัทได้เลือกสรรและดูแลหุ้นส่วนของบริษัททั้งไทยและต่างประเทศเป็นอย่างดี ส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็น ผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจนำเข้าและส่งออกรายหนึ่งของประเทศไทย และได้ขยายธุรกิจไปสู่ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง

พิพิธภัณฑ์ออนไลน์

เปิดประสบการณ์พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ของบีเจซี

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการ ทำธุรกิจอย่างครบวงจรในภูมิภาคเพื่อนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค 

พันธกิจ

 • สร้างเครือข่ายประสิทธิภาพทางด้านการตลาดที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค
 • เป็นคู่ค้าที่ดีและไว้วางใจได้ในภูมิภาค
 • มอบผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจ

โครงสร้างการลงทุนของบีเจซี

การจัดการ

ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการและผู้บริหารที่สูงด้วยประสบการณ์และเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมธุรกิจ บีเจซีมุ่งมั่นในการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เรามีความเชื่อมั่นในหลักการค้าเสรีและธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจด้วย ความรับผิดชอบต่อกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ ทั้งผู้ถือหุ้น พันธมิตรคู่ค้า และพนักงาน ตลอดจนสังคมโดยรวม

คณะกรรมการบริษัท

คณะจัดการ

วัฒนธรรมองค์กร

บีเจซี เชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทีมจะคอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กันอยู่เสมอเพราะเรารู้ว่า "ภาพต่อ" แต่ละชิ้นที่เราได้นำมาประติดประต่อกันนั้นคือแต่ละก้าวที่มุ่งสู่ความสำเร็จ

 • ค่านิยมองค์กร

  Beyond Satisfactions เพื่อความพึงพอใจสูงสุด :

  บีเจซี เชื่อมั่นในคุณค่าทางจิตใจ และความพึงพอใจของลูกค้า เราจึงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพและความเป็นเลิศในทุกส่วนขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่าความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งหมายถึงผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

  Joint Success บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน :

  บีเจซี เชื่อมั่นในคุณค่าของความสำเร็จจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เราจึงมุ่งมั่นก้าวไปสู่จุดหมายแห่งการประสบความสำเร็จเพื่อสร้างคุณค่า และความภาคภูมิใจร่วมกัน ทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลากร

  Caring for community รับผิดชอบต่อสังคม :

  บีเจซี เชื่อมั่นในคุณค่าความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม เราจึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และการตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในสังคม

 • วัฒนธรรมองค์กร

  พลัง :

  มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อการเติบโตแข็งแกร่ง

  สร้างสรรค์ :

  ริเริ่ม ต่อยอดความคิดได้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ

  มิตรภาพ :

  ปลูกได้ด้วยใจ หล่อเลี้ยงด้วยรอยยิ้ม