บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การถือกำเนิดของหุ้นส่วนในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2425

จากอดีตแห่งความภาคภูมิกว่า 135 ปีในประเทศไทย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บีเจซี”) ในวันนี้ เป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทชั้นนำของไทย ในการประกอบธุรกิจพาณิชยกรรมนำเข้า-ส่งออก การผลิตและการให้บริการ

จุดเริ่มต้นของบีเจซี มาจากหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แข็งแกร่งระหว่างตระกูลเบอร์ลี่และตระกูลยุคเกอร์ ที่ได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ อันเป็นหนึ่งในบริษัททางการค้ายุคแรก ๆ ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในราชอาณาจักรสยาม ในระยะแรกของการดำเนินธุรกิจนั้น บีเจซีได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโรงสีข้าว เหมืองแร่ ไม้สัก การเดินเรือ การนำเข้า และกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นการวางรากฐานก่อนที่ประเทศไทยจะเริ่มพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม จากการที่บริษัทได้เลือกสรรและดูแลหุ้นส่วนของบริษัททั้งไทยและต่างประเทศเป็นอย่างดี ส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็น ผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจนำเข้าและส่งออกรายหนึ่งของประเทศไทย และได้ขยายธุรกิจไปสู่ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง

พิพิธภัณฑ์ออนไลน์

เปิดประสบการณ์พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ของบีเจซี

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการ ทำธุรกิจอย่างครบวงจรในภูมิภาคเพื่อนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค 

พันธกิจ

 • สร้างเครือข่ายประสิทธิภาพทางด้านการตลาดที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค
 • เป็นคู่ค้าที่ดีและไว้วางใจได้ในภูมิภาค
 • มอบผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจ

โครงสร้างการลงทุนของบีเจซี

การจัดการ

ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการและผู้บริหารที่สูงด้วยประสบการณ์และเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมธุรกิจ บีเจซีมุ่งมั่นในการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เรามีความเชื่อมั่นในหลักการค้าเสรีและธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจด้วย ความรับผิดชอบต่อกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ ทั้งผู้ถือหุ้น พันธมิตรคู่ค้า และพนักงาน ตลอดจนสังคมโดยรวม

คณะกรรมการบริษัท

คณะจัดการ

วัฒนธรรมองค์กร

บีเจซี เชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทีมจะคอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กันอยู่เสมอเพราะเรารู้ว่า "ภาพต่อ" แต่ละชิ้นที่เราได้นำมาประติดประต่อกันนั้นคือแต่ละก้าวที่มุ่งสู่ความสำเร็จ

 • ค่านิยมองค์กร

  หัวใจคือลูกค้า (Customer at Heart)
   
  กล้าที่จะเปลี่ยน (Drive Change)
   
  เพียรสู่ความเป็นเลิศ (Strive for Excellence)
   
  เพลิดเพลินงานสนุก สานสุขในองค์กร (Happy Workplace)
   
 • วัฒนธรรมองค์กร

  หมายมุ่งสู่ความสำเร็จ
   
  เบ็ดเสร็จเพื่อลูกค้า
   
  สร้างรักษาสัมพันธภาพ
   
  เปรื่องปราดโอกาสธุรกิจ
   
  หลอมรวมคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
   
  มุ่งมั่นฉับไว
   
  โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม