contact_banner

News


บิ๊กซี จับมือ สภาหอการค้าฯ ยกระดับผักและผลไม้ไทย ตามมาตรฐาน ThaiGAP พร้อมก้าวสู่ยุคเกษตร 4.0

    คุณพิริยะ กมลเดชเดชา ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายจัดซื้อสินค้าประเภทอาหารสด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะเครือข่ายพันธมิตร เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสภาหอการค้าไทย ในฐานะเจ้าของ ThaiGAP กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันอาหาร ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย (ThaiGAP) และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการจัดทำโครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน โดยมีคุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานภายในงาน พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา


    โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านผักและผลไม้ เพิ่มมาตรฐานในการผลิตสินค้า เพิ่มความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐาน ThaiGAP เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค “เกษตร 4.0” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้จัดการอบรม ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรและบริษัทที่ผลิตผักและผลไม้สด ประมาณ 40 บริษัท และนำไปจัดจำหน่ายตามห้างค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ โดยเน้นการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศให้ยั่งยืน มีความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคต่อไป


Image title