บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การถือกำเนิดของหุ้นส่วนในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2425

จากอดีตแห่งความภาคภูมิกว่า 135 ปีในประเทศไทย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บีเจซี”) ในวันนี้ เป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทชั้นนำของไทย ในการประกอบธุรกิจพาณิชยกรรมนำเข้า-ส่งออก การผลิตและการให้บริการ

จุดเริ่มต้นของบีเจซี มาจากหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แข็งแกร่งระหว่างตระกูลเบอร์ลี่และตระกูลยุคเกอร์ ที่ได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ อันเป็นหนึ่งในบริษัททางการค้ายุคแรก ๆ ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในราชอาณาจักรสยาม ในระยะแรกของการดำเนินธุรกิจนั้น บีเจซีได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโรงสีข้าว เหมืองแร่ ไม้สัก การเดินเรือ การนำเข้า และกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นการวางรากฐานก่อนที่ประเทศไทยจะเริ่มพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม จากการที่บริษัทได้เลือกสรรและดูแลหุ้นส่วนของบริษัททั้งไทยและต่างประเทศเป็นอย่างดี ส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็น ผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจนำเข้าและส่งออกรายหนึ่งของประเทศไทย และได้ขยายธุรกิจไปสู่ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง

พิพิธภัณฑ์ออนไลน์

เปิดประสบการณ์พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ของบีเจซี

วิสัยทัศน์

เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อร่วมสร้างให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยเน้นการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์หาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
 • ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่าความคาดหมาย
 • เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

โครงสร้างการลงทุนของบีเจซี

การจัดการ

ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการและผู้บริหารที่สูงด้วยประสบการณ์และเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมธุรกิจ บีเจซีมุ่งมั่นในการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เรามีความเชื่อมั่นในหลักการค้าเสรีและธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจด้วย ความรับผิดชอบต่อกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ ทั้งผู้ถือหุ้น พันธมิตรคู่ค้า และพนักงาน ตลอดจนสังคมโดยรวม

คณะกรรมการบริษัท

คณะจัดการ

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

บีเจซี เชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทีมจะคอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กันอยู่เสมอเพราะเรารู้ว่า "ภาพต่อ" แต่ละชิ้นที่เราได้นำมาประติดประต่อกันนั้นคือแต่ละก้าวที่มุ่งสู่ความสำเร็จ

 • ค่านิยมองค์กร

  หัวใจคือลูกค้า (Customer at Heart)
  ดูแลลูกค้าและคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก และตลอดเวลา
  มุ่งสร้างความประทับใจเหนือความคาดหมายของลูกค้า
  ให้บริการที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า และคุณภาพที่รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
  กล้าที่จะเปลี่ยน (Drive Change)
  ท้าทายสิ่งเดิมๆ เพื่อหาแนวทางและการทำงานที่ดีกว่า
  มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยใจที่มุ่งมั่นในผลสำเร็จ
  ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว เพื่อโอกาสทางธุรกิจที่ดี
  เพียรสู่ความเป็นเลิศ (Strive for Excellence)
  มุ่งมั่นและใส่ใจทำงาน เพื่อผลลัพธ์อันเป็นเลิศด้วยความรวดเร็ว
  ส่งมอบงานที่ดีอยู่เสมอ อย่างมืออาชีพ และด้วยความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
  ยึดถือคุณภาพและการบริการที่ดีที่สุด เพื่อการส่งมอบสิ่งที่ดีมีคุณค่าต่อลูกค้า
  เพลิดเพลินงานสนุก สานสุขในองค์กร (Happy Workplace)
  ดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้เกียรติ และไว้วางใจ
  สร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตร เอื้อต่อการแสดงศักยภาพของทุกคน
  สนับสนุนและพัฒนาคนเก่งให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร
  ส่งเสริมความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมทั่วทั้งองค์กรเพื่อบรรลุเป้าเหมายร่วมกัน
 • วัฒนธรรมองค์กร

  หมายมุ่งสู่ความสำเร็จ (Winning Attitude)

  ปรารถนาในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย และมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุด โดยพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าดีหรือร้ายในระหว่างดำเนินการ

  เบ็ดเสร็จเพื่อลูกค้า (Insights for Customer)

  เอาใจใส่อย่างลึกซึ้งเพื่อหยั่งรู้ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า และนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

  สร้างรักษาสัมพันธภาพ (Nurture Relationships)

  ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรเสมือนคู่คิดทางธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน

  เปรื่องปราดโอกาสธุรกิจ (New Opportunity)

  แสดงถึงเชาว์ปัญญาทางธุรกิจด้วยการใช้โอกาสที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และเปลี่ยนให้เป็นแผนปฏิบัติงานหรือแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

  หลอมรวมคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ (Inclusion and Diversity)

  เคารพและปฏิบัติต่อผู้คนอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละบุคคล แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความรู้สึกร่วมเป็นทีมเดียวกันได้ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จสูงสุด

  มุ่งมั่นฉับไว (Non Bureaucracy)

  ใช้เหตุผลและขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความรวดเร็วและความคล่องตัวที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดได้ในสภาวะการณ์ที่มีการแข่งขัน

  โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม (Governance)

  ใช้กระบวนการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการตัดสินใจและดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกาลเทศะ