2018

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค ประจำปี 2561

บีเจซี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนคุณครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการสอน มุ่งเน้นเปิดโลกการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ นำไปประยุกต์ใช้พัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี คนเก่ง ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป โดยวิทยากรมากความสามารถ คือ ครูต้นแบบ โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน