contact_banner

CSR

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ถวายข้าวสาร 2,000 ถุง แก่โรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

    วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี นำโดย คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี พร้อมด้วยทีมพนักงาน ถวายข้าวสาร จำนวน 2,000 ถุง แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยพระราชปฏิภาณโกศล ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมรับการถวาย โดยเสด็จพระกุศลสำหรับประทานความช่วยเหลือแก่วัดต่างๆ ที่จัดตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโรค COVID-19 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


Image title