contact_banner

News


บิ๊กซี และกรมควบคุมมลพิษร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในโครงการประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย

    เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บิ๊กซี ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชนชั้นนำ เปิดตัวโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวทาง “ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย” โดย คุณสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี คุณผจงจิตต์ เกิดมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในนามกลุ่มบริษัทบิ๊กซี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารภาคเอกชนทั้ง 11 หน่วยงาน อาทิ ซีพี ออลล์, เซ็นทรัลพัฒนา, เดอะมอลล์ กรุ๊ป, โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ ฯลฯ เพื่อร่วมมือจัดการขยะอันตราย โดยช่วยกันตั้งจุด Drop off หรือจุดทิ้งของเสียอันตรายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ในการแยกทิ้งขยะอันตราย เพื่อป้องกันมลพิษรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานเบญจสิริ กรุงเทพฯ