contact_banner

ห้องข่าว


กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มอบกังหันลมแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งเสริมการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์สู่สังคม

    วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำโดย คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ร่วมมอบกังหันลม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 514,337.28 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัย รวมถึงนำไปติดตั้งใช้ภายในสถาบันการศึกษาและชุมชน เป็นประโยชน์ให้สังคมต่อไปในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี