contact_banner

News


กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ทางวิชาการ พัฒนาและส่งเสริมด้านการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

    วันที่ 6 มกราคม 2564 คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี พร้อมด้วย ดร.มลฤดี เลิศอุทัย รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีกขนาดเล็ก และคุณเหมวรรณ พูนผล รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ทางวิชาการะหว่างคุณชัยศักดิ์ คล้ายแดง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผศ.ดร.จำนง แก้วเพ็ชร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคุณเอกชัย อัครเดชเรืองศรี หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การฝึกงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในร้านกาแฟวาวี โดยเน้นการเรียนในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานจริงอันเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ตลอดจนช่วยสร้างอาชีพและรายได้เสริมระหว่างเรียน โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เข้าร่วมพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550