contact_banner

News


รายละเอียดกิจกรรม "เราเคยเจอกันมาก่อนไหม?"

กติกาการร่วมสนุก

1. โพสต์ความประทับใจหรือเล่าเหตุการณ์ที่ได้ใช้สินค้าหรือบริการภายใต้เครือบีเจซี พร้อมถ่ายรูปสินค้าหรือบริการที่ชื่นชอบและติด #139ปีบีเจซี #บีเจซีเคียงข้างทุกช่วงชีวิต และ #139ปีก้าวนี้ไม่ธรรมดา แล้วคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์กิจกรรมที่ Facebook : BJC House (สามารถบรรยายถึงหลายผลิตภัณฑ์ใน 1 โพสต์ได้)

2. แชร์โพสต์กิจกรรมและตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ เพื่อให้ทีมงาน และคณะกรรมการตัดสินสามารถตรวจสอบได้

3. ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 - 19 มีนาคม 2564 (ภายในเวลา 23:59 น.)


ของรางวัล

1. คอมเมนต์ไหนถูกใจคณะกรรมการ ชุดผลิตภัณฑ์จากเครือบีเจซี คนละ 1 เซต มูลค่า 500 บาท จำนวนทั้งสิ้น 20 รางวัล

2. ของรางวัลจะถูกจัดส่งถึงบ้านผู้ได้รับรางวัลตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายใน 1 เดือนหลังครบกำหนดระยะเวลายืนยันสิทธิ


เกณฑ์การตัดสิน

1. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจากผู้ที่อธิบายได้โดนใจคณะกรรมการที่สุด

2. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล และประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.facebook.com/bjchouse ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 19:00 น.


วิธีการ และระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์ และเงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 - 7 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 23:59 น. หลังจากประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ

2. ผู้ได้รับรางวัลต้องแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุลของผู้ได้รับรางวัล, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ได้รับรางวัล, ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัลของผู้ได้รับรางวัล


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม

1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องใช้บัญชีผู้ใช้งาน Facebook ส่วนตัวของตนเองในการร่วมกิจกรรมนี้ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบริการและข้อกำหนดอื่น ๆ ของ Facebook อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงสงวนสิทธิเฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่โพสต์คอมเมนต์ใน Facebook และเปิดสถานะเป็นสาธารณะ ระหว่างระยะเวลาการร่วมกิจกรรมเพื่อให้ทีมงาน และคณะกรรมการตัดสินสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น

2. บัญชีผู้ใช้งาน Facebook 1 บัญชี หรือ 1 ชื่อ-นามสกุล มีสิทธิได้รับรางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

3. ขอสงวนสิทธิ์ลบคำบรรยาย และ/หรือ คำตอบที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือก่อให้เกิดข้อขัดแย้งไม่ว่าในทางศาสนา สังคม หรือการเมือง รวมถึงคำตอบที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนาทุจริต คัดลอก เลียนแบบ หรือมีการแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ามาใน Message ของ https://www.facebook.com/bjchouse วันที่ 7 เมษายน 2564 หากผู้ได้รางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

5. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้น

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. พนักงานของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

8. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้

9. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมและความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้งาน Facebook รายชื่อ รูปถ่าย หรือข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมเพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา

11. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้

12. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

13. คำตัดสิน และดุลยพินิจใด ๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี