contact_banner

News


บิ๊กซี ร่วมส่งเสริมให้คนไทยใส่ใจสุขภาพ จับมือสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการหวานน้อยสั่งได้ เฟส 2

    วันที่ 31 มีนาคม 2564 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตัวแทนโดย ภญ. นาฏยา ยิ่งยืน ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ร่วมกับ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในพิธีเปิดโครงการ “หวานน้อยสั่งได้ เฟส 2” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลจากเครื่องดื่มให้ลดลง และสั่งเครื่องดื่มหวานน้อยเพิ่มขึ้น มุ่งลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โอกาสนี้ บิ๊กซีได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย “หวานน้อยสั่งได้” โดยได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณร้านกาแฟวาวี (WAWEE COFFEE) รวมกว่า 98 สาขาเพื่อรณรงค์ให้ลูกค้าสั่งเครื่องดื่มหวานน้อยหรือเลือกซื้อเครื่องดื่มเมนูทางเลือกสุขภาพที่ปรับปรุงพัฒนาสูตรลดปริมาณน้ำตาลทรายน้อยลงกว่าเดิม โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ กระทรวงสาธารณสุข