contact_banner

News


กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนาม MOU เพื่อการศึกษา วิจัย และส่งออกสินค้าไทย เพื่อจำหน่ายในสาธารณรัฐประชาชนจีน

    วันที่ 8 เมษายน 2564 คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี พร้อมด้วย คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 ดร.มลฤดี เลิศอุทัย รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีกขนาดเล็ก และ คุณธีระ วีรธรรมสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.อรรณพ ธนัญชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ e-Marketplace รวมถึงพัฒนาคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคชาวจีนได้รู้จักสินค้าของผู้ประกอบการไทยได้ง่ายและรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์ม e-Marketplace ตลอดจนสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธี ณ อาคาร เบอร์ลี่ ยุคเกอร์