contact_banner

News


กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนาม MOU สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีก

    วันที่ 10 กันยายน 2564 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี นำโดยคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติรองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจต่ออาชีพสายอุตสาหกรรมค้าปลีก ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง รวมถึงลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ โดยกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้วางแนวทางการปฏิบัติผ่านโครงการธุรกิจค้าปลีกจำลอง มินิบิ๊กซีพี่สอนน้อง, โครงการเพื่อการร่วมมือด้านการวิจัยตลาด, โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน และรับนักศึกษาเข้าทำงานผ่านเครือข่ายสาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ของเยาวชนไทยให้เป็นบุคลากรสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


Image title