contact_banner

News


กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มอบสิ่งของสนับสนุนโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย หรือเด็กอวด (ทำ) ดี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำโดย คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัท สำหรับนำใส่ถุงพกพา ให้แก่น้องๆ ที่ร่วมโครงการได้ใช้พกพาตลอดการสัมมนา จำนวน 200 ชุด โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อสนับสนุน โครงการเครือข่ายเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรีและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย หรือเด็กอวด (ทำ) ดี ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี