contact_banner

News


บิ๊กซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สจล. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี นำโดย คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ผ่านเครือข่ายสาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศ โดยมีคณะอาจารย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในพิธี ณ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)