contact_banner

News


บิ๊กซี รับใบประกาศเกียรติคุณผ่านการรับรอง สถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทโมเดิร์นเทรด ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ภญ.นาฏยา ยิ่งยืน ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เป็นตัวแทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผ่านการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทโมเดิร์นเทรด (Q Modern Trade) ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นตัวแทนมอบ ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำหรับใบประกาศเกียรติคุณนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์การันตีคุณภาพ ให้ผู้บริโภคมั่นใจและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เมื่อเลือกซื้อสินค้าที่บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ