contact_banner

News


กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เข้าเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แห่งใหม่ ณ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร โดยพระราชทานวโรกาสให้กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในฐานะผู้มีอุปการคุณ และภาคีเครือข่ายผู้ให้การสนับสนุนและทำคุณประโยชน์แก่มูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ โดยมีคุณสุรี ชูรัฐเจริญ ที่ปรึกษาสำนักงานประธานและเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เป็นผู้แทนผู้บริหารเข้าเฝ้า พร้อมเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ณ สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย